Regionsrådet lovliggør ulovlig jorddeponering

Region Hovedstaden: Tre millioner tons ulovligt deponeret jord kan blive liggende i Lynge Grusgrav. Regionsrådet melder samtidig Farum Sten og Grus A/S til politiet.

Jord i Lynge Grusgrav er ren
Den ulovligt deponerede jord i Lynge Grusgrav ved Allerød er overvejende ren og udgør ikke en trussel for grundvandet.

Derfor har regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet at lovliggøre den ulovligt deponerede jord via en dispensation.

Kammeradvokat: Jord kan ikke fjernes
Lovliggørelsen kommer, efter at Kammeradvokaten har vurderet, at regionen ikke kan kræve, at den ulovligt deponerede jord fjernes, da dette vil koste omkring 330 mio. kroner. Det beløb vil ikke stå i et rimeligt forhold til den meget begrænsede risiko for forurening af grundvandet, som en række undersøgelser har vist, vurderer Kammeradvokaten.

Udvalgsformand: Fuldt forsvarligt
– Vi læner os op ad Kammeradvokatens anbefalinger, og lader jorden ligge. Risikoen for forurening af grundvandet er så lille, at det er fuldt forsvarligt at lovliggøre jorden på en række stramme vilkår, siger formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S).

Forbudt at deponere jord i grusgrave
Farum Sten & Grus A/S søgte i 1997 Frederiksborg Amt om dispensation til deponering af jord i Lynge Grusgrav. Amtet gav afslag i 1998, hvilket virksomheden klagede over, men amtet fik ikke videresendt klagen til klagenævnet. I klagen oplyste virksomheden, at deponering efter deres opfattelse fortsat var lovlig frem til det tidspunkt, hvor klagen var afgjort.

Region fremsender klage
I sommeren 2007 opdagede Region Hovedstaden, at klagen ikke var indsendt til klagenævnet, og fremsendte klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i marts 2012, at Farum Sten & Grus A/S’s deponering af jord i perioden frem til klagenævnets afgørelse ikke har været lovlig.

Region skal lovliggøre situationen
Derfor skal Region Hovedstaden som tilsynsmyndighed lovliggøre situationen. Det sker nu via dispensationen på en række betingelser, der sikrer miljø og grundvand. Dels skal Farum Sten og Grus A/S overvåge vandkvaliteten de næste 20 år, og så skal der også plantes energipil for at mindske udvaskningen af de forurenende stoffer der er fundet i dele af området.

Samtidig med lovliggørelsen via en dispensation har regionsrådet besluttet at politianmelde Farum Sten og Grus A/S. Det sker igen på Kammeradvokatens anbefaling.

– Kammeradvokaten mener, at der har været tale om en grov overtrædelse af Jordforureningslovens forbud mod deponering af jord i råstofgrave. Samtidig står det klart, at der er sket myndighedsfejl i sagen. Derfor bør det være op til anklagemyndigheden, om der er grundlag for at rejse en tiltale, for det skylder vi alle parter, siger Lars Gaardhøj.

Borgermøde i april
Region Hovedstaden og Allerød Kommune vil i april måned afholde et borgermøde for at orientere borgerne om sagen.

Fakta:
Der er deponeret 3,3 millioner kubikmeter jord i Lynge Grusgrav, hvoraf 0,3 millioner kubikmeter er deponeret lovligt.
Region Hovedstadens tekniske undersøgelse viser, at der i den største del af grusgraven er deponeret uforurenet jord, som ifølge undersøgelsen ikke udgør en fare for grundvandet.
I 2 delområder er der påvist forurenende stoffer i den deponerede jord, og der kan være risiko for nedsivning af disse stoffer til grundvandet i op til 20 år.
Der findes en del murbrokker og byggeaffald på terrænet, men da det ikke udgør en miljømæssig risiko, kan Region Hovedstaden ikke kræve det fjernet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.