Slagelse: Nu skal elevernes pjækkeri ned

Arkivfoto: StockSnap / Pixabay
Elevernes fravær fra undervisningen i Slagelse Kommunes folkeskoler er forholdsvist højt og det skal en ny procedure være med til at bremse.

Især det ulovlige fravær – det man tidligere uden blussel kaldt for “pjækkeri” – er højt sammenlignet med andre kommuner. Der er f.eks. tale om ulovligt fravær, hvis eleven bliver væk fra undervisningen uden tilladelse fra skolen eller hvis eleven er syg, og forældrene ikke har informeret skolen om det. Den nye procedure betyder, at skolen straks skal kontakte forældrene, hvis et barn har ulovligt fravær.

– Vi ved, at fravær har direkte betydning for elevernes faglige resultater og videre uddannelse. Det forholdsvis store fravær – især ulovligt fravær – som vi ser i Slagelse Kommune, skal der gøres noget ved. Derfor igangsatte vi allerede i efteråret et forarbejde til en ny procedure, siger formand for Uddannelsesudvalget Johnny Persson og fortsætter:

– Den nye procedure er med til at sætte fokus på fravær og er et vigtigt skridt på vejen imod bedre resultater for eleverne i Slagelse Kommune både i forhold til karakterer og gennemførelse af ungdomsuddannelser.

Proceduren har været drøftet i skoleledergruppen og i høring blandt skolebestyrelserne. Der er bred opbakning til at sætte fokus på fravær og den nye procedure beskrives blandt andet som enkel og lettilgængelig.

Uddannelseschef Per Kensø oplever, at den nye procedure er en god ramme for skolernes håndtering af fravær:

– Proceduren giver nogle klare retningslinjer for, hvad den enkelte medarbejder skal gøre, hvis en elev er fraværende i kortere eller længere tid.

Der kan være mange grunde til fravær, og der er i nogle tilfælde tale om komplekse problemstillinger.

– Det er vigtigt, at hver enkelt sag om fravær håndteres med udgangspunkt i den enkelte elev og et helhedssyn på barnets skoleliv og situation. Den nye procedurer sikrer både en ensartet tilgang på tværs af skoler, og at der tages afsæt i den enkelte elevs situation, siger Per Kensø.

Forældre skal altid informere skolen, hvis deres barn er sygt. Hvis forældre ønsker at fritage deres barn fra undervisningen én eller flere dage, skal de anmode skolen om lov til det. På baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt anmodning beslutter skolelederen, om en elev kan få ekstraordinær frihed. Der er altså ingen standardregler for, hvornår der gives tilladelse eller afslag.

En analyse foretaget af Undervisningsministeriet viser, at jo højere fravær en elev har i 9. klasse, desto lavere karaktergennemsnit får eleven ved afgangsprøverne, og desto mindre sandsynlighed er der for, at eleven starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Fakta om ulovligt fravær
I Slagelse Kommune registreres fravær som ulovligt i følgende tilfælde:

– hvis forældrene ikke har meddelt, at der er tale om sygefravær
– hvis forældrene ikke har anmodet om ekstraordinær frihed
– hvis forældrene har anmodet om ekstraordinær frihed, men skolelederen ikke har givet tilladelse hertil
– hvis elever forlader undervisningen/skolen uden aftale med læreren eksempelvis ved akut opstået sygdom
Kild: Slagelse Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.